Arbetsrättsakuten för småföretagare

Tillbaka
Categories
Nyheter
Datum:
2020 Mar 31

Av:
Jenny Hellberg

Arbetsrättsakuten för småföretagare

Många företag står inför oanade utmaningar framöver, särskilt småföretagare. Vi på Elmzell Advokatbyrå, som är specialister på arbetsrätt, vill bidra genom att erbjuda vår expertis till småföretagare som t.ex. inte har kollektivavtal och kan få hjälp via sin arbetsgivarorganisation när det gäller hur de ska hantera frågor kring medarbetarna både på kort och lång sikt. Som småföretagare har man mycket att tänka på just nu men om t.ex. uppsägningar övervägs måste ändå de arbetsrättsliga reglerna följas och med respekt för medarbetarna.

Det handlar t.ex. om:

 • Möjligheten att korttidspermittera medarbetare, dvs att komma överens med medarbetarna om att gå ned i arbetstid och lön samt att företaget kan ansöka om ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för lönekostnader 
 • Vad som gäller om företaget måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist och reglerna som måste följas kring turordning (sist-in-först-ut) och tillräckliga kvalifikationer, fackliga förhandlingar etc. 
 • Vilka andra möjligheter som står till buds, t.ex. lönesänkningar och andra förändringar av anställningsvillkor

Lilla paketet

 • En timmes rådgivning med våra advokater/jurister specialiserade på arbetsrätt kring hur företaget på bästa sätt kan hantera situationen utifrån sina specifika förutsättningar 
 • Tillgång till våra dokument för korttidspermittering, förhandlingsframställan till fackförbund och uppsägningsbesked

Stora paketet

 • Utöver det lilla paketet även hjälp att förbereda och genomföra förhandlingar med medarbetarnas fackförbund om det är aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist  

Vårt erbjudande vänder sig till småföretagare med upp till 10 anställda som måste hantera dessa frågor i den situation som nu råder. Erbjudandet innebär att företaget får tillgång till vår hjälp till en förutsägbar och lägre kostnad än i vanliga fall. Större företag är förstås också välkomna att höra av sig.

Välkommen att höra av er till oss på e-post advokat@elmzell.se eller telefon 08 - 21 16 04

 

Korttidspermittering – ett effektivare korttidsarbete                                                                              

Ikraftträdande den 7 april 2020 men tillämpas redan från den 16 mars 2020   

Vad innebär korttidspermittering?

Korttidspermittering är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden under en begränsad period och lönen därför är lägre än den ordinarie lönen. Partiell arbetsbefrielse kan också införs med stöd av ett centralt kollektivavtal.

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det är således att se som en typ av offentligt stöd. 

Hur kan arbetsgivare få möjlighet att använda de nya bestämmelserna? 

En förutsättning för stöd vid korttidspermittering är att löne- och arbetstidssänkningarna har stöd i avtal. Införandet av korttidspermittering förutsätter således att arbetstagare och arbetsgivare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet. 

Det innebär att arbetsgivare med kollektivavtal måste ha stöd i centrala och lokala kollektivavtal för arbetstids- och lönesänkningarna. För arbetsgivare utan kollektivavtal måste ändringarna överenskommas skriftligen med minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet. 

Ansökan till Tillväxtverket 

En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivaren gör en ansökan hos Tillväxtverket. För godkännande av stödet krävs att:

 1. arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, 
 2. de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, 
 3. de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas, och 
 4. arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Utförliga bestämmelser om vad ansökan ska innehålla kommer att meddelas i en förordning men information om när det kommer att ske har ännu inte meddelats. Det kommer dock att röra sig om vilka underlag som ska ges in för att arbetsgivarens ekonomiska situation ska kunna bedömas.  Att poängtera är att godkännande för stöd ska endast beviljas arbetsgivare som är långsiktigt konkurrenskraftiga. Detta innebär att arbetsgivarens svårigheter ska vara tillfälliga och övergående till sin natur.  Arbetsgivaren bör t.ex. i sin ansökan kunna göra sannolikt att man har för avsikt att återgå till full produktion och ordinarie arbetstider efter perioden med korttidsarbete.

Punkten 4 kan på förhand orsaka störst problem att visa. Enligt regeringen kan sådana åtgärder handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. Vilka åtgärder som kan anses tillgängliga får bedömas utifrån förhållandena hos den arbetsgivare som har ansökt om godkännande. I detta sammanhang kan det framhållas att det är viktigt att arbetsgivaren som ansöker om godkännande på ett tydligt sätt motiverar varför en viss åtgärd inte kan betraktas som tillgänglig med hänsyn till hur verksamheten är beskaffad.

Notera särskilt att alla fyra punkter ska vara uppfyllda om en ansökan ska kunna godkännas.

Hur stort är stödet? 

Kostnadsfördelning för arbetstidsminskningen är vid godkännande följande:

 

 

 

 

 

 

Nivå

Arbetstidsminskning

Löneminskning

Arbetsgivare

Stat

Arbetsgivarens minskade

arbetskraftskostnader 

 

 

 

 

 

 

1

20

4%

1%

15%

-19 %

 

 

 

 

 

 

2

40

6%

4%

30%

-36 %

 

 

 

 

 

 

3

60

7,5%

7,5%

45%

-53 %

Stödet kan utgå under en period om sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.  

Arbetstidsminskningens nivåer är fasta och kan inte ändras i centrala eller lokala avtal. En ansökan kan endast gälla för arbetstagare som har varit anställda tre månader innan ansökan godkänns.  

Vad kan vi som arbetsgivare göra nu? 

 • Analysera verksamheten. Vilka effekter kan Corona leda till både på kort och lång sikt?
 • Vilka effekter har det på arbetskraftsbehovet? Kan det vara tillräckligt med ett avtal om korttidspermittering eller måste vi överväga uppsägningar på grund av arbetsbrist? 
 • Vid korttidspermittering – påbörja dialog med fackförbund och/eller arbetstagarna
 • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist – påkalla förhandling med fackförbund och varsla Arbetsförmedlingen (om minst fem arbetstagare berörs eller om det under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar uppgår till minst 20)