Integritetspolicy

Elmzell advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med klientverksamheten, marknadsföring av vår verksamhet och i kontakten med leverantörer.

Som utgångspunkt arbetar vi på instruktion och är anlitande av olika bolag. Juridiska personer är inte föremål för dataskyddsreglerna. Som en del av anlitandet av oss kan vi få del av personuppgifter om klienter eller andra personer (till exempel kontaktperson, presumtiva klientkontakter, motpart, motpartsombud och liknande personer). Informationen nedan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Klienter

Vi behandlar personuppgifter om klienter och de kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag och när uppdraget förbereds och administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jäv- och penningtvättskontroll.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter med anledning av registrering av våra nyhetsbrev eller seminarium. 

Motparter

Vi behandlar personuppgifter om anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och i vissa fall om motparter som är fysiska personer. Dessa personuppgifter innefattar bland annat namn, arbetsgivare, titel och uppgifter relaterade till anställningen. Så kallade särskilda kategorier av personuppgifter kan förekomma.

Övriga personer inom ramen för ett ärende

Vi behandlar även personuppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra klientärenden. Dessa personer kan vara motpartsombud, skiljemän, domare, vittnen, sakkunniga, avtalsparter eller liknande.

Leverantörer

Vi behandlar personuppgifter i samband med våra leverantörsavtal. Dessa personuppgifter innefattar bland annat namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersoner i samband med det avtal som utförs mellan oss och leverantören.

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Klienter

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra:

 • obligatorisk jävs- och (i förekommande fall), penningtvättskontroll,

 • utföra och administrera uppdraget,

 • för att tillvarata klientens intressen; och

 • för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa personuppgifter behandlas på grundval av de rättsliga förpliktelserna vi har att utföra jävs- och penningtvättskontroll. Personuppgifterna behandlas även med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och administrera uppdraget. 

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik, marknadsföring och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla, marknadsföra och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Motparter och övriga personer  

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra:

 • obligatorisk jävskontroll;

 • utföra och administrera uppdraget; och

 • för att tillvarata vår klients intressen.

Dessa personuppgifter behandlas på grundval av den rättsliga förpliktelsen vi har att utföra jävskontroll. Personuppgifterna behandlas även med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och administrera uppdraget. 

Leverantörer

Personuppgifter om en anställd eller uppdragstagare hos en leverantör behandlas för fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot leverantören.

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter enligt bokföringslagen. Behandlingen utför vi med stöd av en rättslig förpliktelse.

Om personuppgifter lämnas till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dessa personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra och vidta åtgärder enligt avtalet eller i samband med att ett avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte ingå avtalet.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan oss och Lars Hartzell Advokatbyrå AB i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

 1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

 2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter,

 3. om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

 4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning (t.ex. IT-leverantörer).

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Vi är enligt Advokatsamfundets regelverk skyldiga att bevara personuppgifter hänförliga till ett uppdrag under tio år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid.

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 15 månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer personuppgifterna omedelbart att raderas.

Eventuella personuppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju år.

Avtal som upphört att gälla och som innehåller dina personuppgifter sparas i tio år enligt preskriptionslagen. 

Dina rättigheter

Med förbehåll för vissa begräsningar enligt lag, har du rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som ar felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter.

Du har vidare rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Under vissa förutsättningar har du rätt att ta del av dina personuppgifter att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Överföring av personuppgifter

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter överförs utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

 

Uppdatering av policyn

Vi kan komma att göra uppdateringar av denna policy, till exempel för att följa bestämmelser enligt lag eller andra beslut.

För att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad om hur vi behandlar dina personuppgifter ombeds du att gå igenom informationen regelbundet för att ta del av de senaste uppdateringarna.

 

Kontakta oss på advokat@elmzell.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår integritetspolicy. 

 

Elmzell advokatbyrå, 559160-5778,Rehnsgatan 11, 113 57 Stockholm, 08-21 16 04, www.elmzell.se.