Elmzell Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med klientverksamheten, marknadsföring av vår verksamhet och i kontakten med leverantörer.
Som utgångspunkt arbetar vi på instruktion och är anlitade av olika bolag. Juridiska personer är inte föremål för dataskyddsreglerna. Som en del av anlitandet av oss kan vi få del av personuppgifter om klienter eller andra personer (till exempel kontaktperson, presumtiva klientkontakter, motpart, motpartsombud och liknande personer). Informationen nedan beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Klienter

Vi behandlar personuppgifter om klienter och de kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag och när uppdraget förbereds och administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jäv- och penningtvätts kontroll.

Vi kan också komma att behandla personuppgifter med anledning av registrering av våra nyhetsbrev eller seminarium.

Motparter

Vi behandlar personuppgifter om anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och i vissa fall om motparter som är fysiska personer. Dessa personuppgifter innefattar bland annat namn, arbetsgivare, titel och uppgifter relaterade till anställningen. Så kallade särskilda kategorier av personuppgifter kan förekomma.

Övriga personer inom ramen för ett ärende

Vi behandlar även personuppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra klientärenden. Dessa personer kan vara motpartsombud, skiljemän, domare, vittnen, sakkunniga, avtalsparter eller liknande.

Leverantörer

Vi behandlar personuppgifter i samband med våra leverantörsavtal. Dessa personuppgifter innefattar bland annat namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpersoner i samband med det avtal som utförs mellan oss och leverantören.

Ändamål och laglig grund för behandling av personuppgifter

Klienter

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra:

 • obligatorisk jävs- och (i förekommande fall), penningtvättskontroll,
 • utföra och administrera uppdraget,
 • för att tillvarata klientens intressen; och
 • för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa personuppgifter behandlas på grundval av de rättsliga förpliktelserna vi har att utföra jävs- och penningtvättskontroll. Personuppgifterna behandlas även med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och administrera uppdraget.

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik, marknadsföring och riskhantering. Personuppgifterna som behandlas i syfte att utveckla, marknadsföra och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Motparter och övriga personer  

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra:

 • obligatorisk jävskontroll;
 • utföra och administrera uppdraget; och
 • för att tillvarata vår klients intressen.

Dessa personuppgifter behandlas på grundval av den rättsliga förpliktelsen vi har att utföra jävskontroll. Personuppgifterna behandlas även med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet och administrera uppdraget.

Leverantörer

Personuppgifter om en anställd eller uppdragstagare hos en leverantör behandlas för fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet. Dessa personuppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot leverantören.

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter enligt bokföringslagen. Behandlingen utför vi med stöd av en rättslig förpliktelse.

Om personuppgifter lämnas till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dessa personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra och vidta åtgärder enligt avtalet eller i samband med att ett avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte ingå avtalet.

Mottagare av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

 • obligatorisk jävskontroll;det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
 • då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter,
 • om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
 • för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning (t.ex. IT-leverantörer).

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata vår klients rättigheter.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Vi är enligt Advokatsamfundets regelverk skyldiga att bevara personuppgifter hänförliga till ett uppdrag under tio år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid.

Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om 15 månader efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer personuppgifterna omedelbart att raderas.

Eventuella personuppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju år.

Avtal som upphört att gälla och som innehåller dina personuppgifter sparas i tio år enligt preskriptionslagen.

Dina rättigheter

Med förbehåll för vissa begräsningar enligt lag, har du rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter som ar felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter.

Du har vidare rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Under vissa förutsättningar har du rätt att ta del av dina personuppgifter att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Överföring av personuppgifter

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter överförs utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Uppdatering av policyn

Vi kan komma att göra uppdateringar av denna policy, till exempel för att följa bestämmelser enligt lag eller andra beslut.

För att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad om hur vi behandlar dina personuppgifter ombeds du att gå igenom informationen regelbundet för att ta del av de senaste uppdateringarna.

Kontakta oss på advokat@elmzell.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår integritetspolicy.

Elmzell Advokatbyrå AB
559160-5778
Rehnsgatan 11
113 57 Stockholm
08-21 16 04
www.elmzell.se

Dessa allmänna villkor ska tillämpas när Elmzell Advokatbyrå AB (nedan ”Elmzell” eller ”vi”) träffar avtal om att Elmzell ska tillhandahålla juridiska tjänster. Avvikelser från dessa villkor kan endast göras efter Elmzells skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor och ändringen gäller automatiskt fr.o.m. den dag vi publicerar de nya villkoren på vår hemsida, www.elmzell.se.

Vid sidan av dessa villkor gäller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Avtalsförhållande

Vi strävar efter att alltid ha en personlig relation och förståelse för er affärsverksamhet och vi kommer att utse en jurist som klientansvarig. Den klientansvarige har det övergripande ansvaret för våra tjänster gentemot er. Avtalsförhållandet ingås med Elmzell och inte med någon fysisk person knuten till Elmzell. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika jurister. Alla som arbetar på Elmzell omfattas av dessa villkor och dessa personer ska under inga omständigheter ha något personligt ansvar gentemot er såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Vår rådgivning

Vår rådgivning tillhandhålls i enlighet med förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för oss samt de instruktioner ni ger oss. Ni kan således inte förlita er på våra råd i andra uppdrag eller använda vår rådgivning för annat ändamål än det för vilket rådgivningen lämnades.

Våra tjänster omfattar endast rådgivning avseende arbetsrätt och svensk rätt. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi  endast för att dela med oss av våra erfarenheter och våra uttalanden om detta utgör inte rådgivning som sådan och därför tar vi inte ansvar för sådana uttalanden. Vi bistår er gärna med att inhämta nödvändig rådgivning från våra kollegor i andra relevanta jurisdiktioner främst genom den allians vi är medlem av, Ius Laboris, https://iuslaboris.com/ eller inom andra rättsområden i Sverige, t.ex. skatt, pension och bolagsrätt. Ett sådant anlitande sker för er räkning och Elmzell ansvarar inte för rekommendationer, för de råd eller tjänster som våra kollegor tillhandahåller, eller för de arvoden och/eller kostnader som de debiterar. Detta gäller oavsett om våra kollegor rapporterar och/eller fakturerar genom oss på Elmzell eller direkt till er.

Tystnadsplikt

Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till oss. Vi kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter samtycke från er. I vissa fall kan vi vara skyldiga att lämna information till tredje man enligt lag eller enligt god advokatsed.

Arvoden och kostnader

Elmzells arvoden debiteras efter god advokatsed. Detta innebär att vi på Elmzell, om inte annat avtalats, har rätt att fastställa arvodena med beaktande av flera faktorer, som exempelvis nedlagd tid, svårighetsgrad, erforderlig sakkunskap och erfarenhet, resursåtgång, de värden uppdraget rör, Elmzells riskexponering, skyndsamhet och uppnått resultat. Elmzell debiterar ersättning för kostnader, som exempelvis budkostnader, resor och uppehälle.

Fakturering

Vår fakturering sker normalt månadsvis. Om så särskilt har avtalats, eller i de fall en eller flera tidigare fakturor inte har betalats senast på förfallodagen, har Elmzell rätt att begära förskott för arvode och kostnader med skäligt belopp. Förskottsbetalningen kommer sedan att användas för att reglera framtida fakturor. I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.  Våra betalningsvillkor är 20 dagar. Vi kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning efter tillämplig räntesats enligt räntelagen. Om uppdraget har omfattat att företräda er i domstolsprocess eller skiljeförfarande, kan den förlorande parten ha ålagts att helt eller delvis betala den vinnande partens rättegångskostnader. Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni har rätt till ersättning för era kostnader från motparten måste ni alltid erlägga betalning till oss för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Ansvarsbegränsning

Elmzell ansvarar endast för skada tillfogad av oss genom fel eller försummelse i vår rådgivning. Vårt ansvar är alltid begränsat till det högsta belopp som utbetalas från vår ansvarsförsäkring i en sådan situation, som högst 10 miljoner kronor. Vi ansvarar inte för skadeorsak eller belopp som inte täcks av vår ansvarsförsäkring. Vi accepterar exempelvis inte någon skyldighet att utge viten.

Vårt ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal därom.

Våra kollegor från andra advokatbyråer anses vara oberoende från oss (oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte förändras rådgivning, varken för valet av dem, för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.

Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs.

Eftersom vi inte tillhandahåller skatterådgivning, ansvarar vi inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt eller går miste om avdrag.

Klagomål

Om ni av något skäl är missnöjda med Elmzells tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att kontakta klientansvarige advokaten detta så snart som möjligt. Om ni ska framställa krav gentemot oss ska det ske skriftligen och innehålla en redogörelse över det påstådda felet eller försummelsen och skadan ni åsamkats med anledning därav. För att kunna göras gällande måste kravet framställas inom skälig tid efter den tidpunkt ni fick kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om skadan och om att skadan kan ha föranletts av vårt påstådda fel eller försummelse.

Ett krav kan under inga omständigheter framställas senare än tolv månader efter det senare av (i) dagen för Elmzells sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

Upphovsrätt

Elmzell har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som tillskapats i ett ärende. Ni har dock rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som det tagits fram för i ärendet.

Kommunikation

Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. E-post är ett effektivt sätt att kommunicera på, men innebär risker ur säkerhets-, kommunikations- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

Intressekonflikter

Vi är som regel förhindrade att åta oss ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt mellan er och någon av våra klienter i övrigt. Även om vi kontrollerar eventuella intressekonflikter innan vi åtar oss ett uppdrag, kan det inträffa att vi på grund av senare inträffande förhållande upptäcker att intressekonflikt föreligger. Skulle detta inträffa har vi att, med tillämpning av god advokatsed och med beaktande av samtliga ifrågavarande klienters intressen, tillse att intressekonflikten upphör. För att största mån undvika detta är det angeläget att ni, såväl i samband med uppdragets inledande som kontinuerligt därefter, håller oss informerade om sådana omständigheter som innebär eller kan komma att innebära intressekonflikter.

Handlingar

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som skapats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

Uppdragets upphörande

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft fram till dess att uppdraget upphörde.

Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget, måste ni emellertid betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi fram till frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

Tillämplig lag och tvist

Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och/eller för vårt uppdrag ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Om ni är en konsument ska tvist i anledning av uppdraget prövas av svensk allmän domstol. Ni har för dessa fall även en möjlighet att vända er till Konsumenttvistnämnden, https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/.

I annat fall ska tvist i anledning av uppdraget slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, språket ska vara svenska, och all information som framkommer under skiljeförfarandet liksom sådana beslut eller skiljedomar som meddelas i det ska omfattas av sekretess.

Elmzell har dock rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

Kontakta oss på advokat@elmzell.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår integritetspolicy.

Elmzell Advokatbyrå AB
559160-5778
Rehnsgatan 11
113 57 Stockholm
08-21 16 04
www.elmzell.se